Participatie

Onze school hecht heel wat belang aan betrokkenheid van de leerlingen maar ook van ouders. Jij of je ouders kunnen toetreden tot vier vergaderingen die mee beslissen over de werking van de school.

Wil je je voor je medeleerlingen inzetten dan kan je lid van de leerlingenraad worden. Per graad is er een raad met telkens negen leerlingen. Drie van hen worden deel van de kern. In de loop van de maand september verkiezen de leerlingen per graad hun vertegenwoordigers. In de deelleerlingenraad bespreek je de zorgen, vragen en noden van je medeleerlingen. Ook organiseert elke deelraad activiteiten voor de eigen graad. De kern neemt de belangen van alle leerlingen op zich.

Leerlingenraad

Oudercomité

In het oudercomité overleggen de ouders over het schoolleven. Elke ouder kan lid worden. Het oudercomité adviseert de directie van de school en organiseert ook eigen activiteiten. Het oudercomité is te bereiken via oudersfwd@sint-pieterscollege.be 

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. Op onze school zijn dat leden van de kernleerlingenraad. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

Schoolraad

Lokaal bestuurscomité

Onze school is lid van een groter geheel, de vzw Sint-Goedele. Binnen dat geheel zijn een aantal pedagogische eenheden. Samen met enkele lagere scholen vormt onze school de pedagogische eenheid Jette. In het lokaal bestuurscomité zetelen de directies, afgevaardigden van het personeel, afgevaardigden van de lokale gemeenschap en twee leden van de Raad van Bestuur. Het lokaal bestuurscomité heeft vooral een adviserende bevoegdheid.

Meer weten?

Nieuws & update

Kom je graag meer te weten over de werking van onze school? Mail dan naar directie@sint-pieterscollege voor een afspraak. 

Downloads

Leesmateriaal

Wie voor het Sint-Pieterscollege belangstelling heeft, vindt hier het schoolreglement.

© Sint-pieterscollege Jette

Made in Josworld.org