De directeur, meneer Lefebvre, is het hoofd van onze school. Hij behartigt het algemeen welzijn. Bij hem zijn je ouders steeds welkom voor alles wat het schoolleven aanbelangt. Zijn grote bekommernis is dat het Sint-Pieterscollege een open en vrije school blijft die je een degelijke vorming geeft voor hogere studies.

 

De adjunct-directeur, mevrouw Coppens, staat de directeur bij in het algemeen beleid van onze school. Zij draagt er tevens zorg voor dat iedere leerling zich thuis voelt in het Sint-Pieterscollege en de kansen krijgt om zich naar eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien.  

 

De prefect, mevrouw Viceroy, draagt er zorg voor dat binnen onze school goede afspraken worden gemaakt voor orde en tucht. Zij staat ook steeds klaar om je te helpen bij allerlei praktische problemen. Ingeval van afwezigheid moet je nadien steeds naar haar toe om een geschreven motief af te geven.  

 

De econoom, mevrouw Bulté, beheert de schoolboekhouding. Zij zal je ouders op geregelde tijdstippen rekeningen voorleggen. Je kunt bij haar ook terecht voor het huren van een locker of voor het bestellen van maaltijdtickets.

 

De graadcoördinatoren bepalen samen met de directie het pedagogisch beleid van de school. Bij hen kan je terecht met vragen over lessenroosters, proefwerkenregelingen, rapporten, seminaries... Voor de 1ste graad zijn dit mevrouw Fasseel en mevrouw Verdickt, voor de 2de graad zijn dit mevrouw Vanhemelryck en mijnheer Blancke en voor de 3de graad mijnheer De Keyser en mijnheer Van Noyen.

 

De leerlingbegeleiders kunnen je op elk moment in het schooljaar bijstaan bij studieproblemen of problemen van socio-emotionele aard. De doorverwijzing naar een leerlingbegeleider gebeurt via een speciaal daartoe voorziene vergadering, die de cel leerlingenbegeleiding wordt genoemd. Deze vergadering bestaat uit de leerlingbegeleiders, de prefect, de schoolverpleegster, de schoolarts, de CLB-medewerkers en de adjunct-directeur. Voor de 1ste graad zijn de leerlingbegeleiders mevrouw Anciaux, mevrouw Van Bossuyt en mevrouw Swinnen, voor de 2de graad mevrouw Lauwers en mevrouw De Vroede en voor de 3de graad mijnheer De Keyser en mevrouw Jongma.

 

De klastitularis of klassenleraar is voor elke klasgroep en voor elke leerling en zijn ouders het aanspreekpunt om de samenwerking met de school optimaal te doen verlopen. De klastitularis draagt zorg voor het welbevinden en de optimale slaagkansen van elke leerling in de klas.

 

De leerkrachten bieden de leerlingen activerende lessen aan in de geest van het opvoedingsproject met oog voor het persoonlijk ontwikkelingstraject van elke leerling. In dat opvoedingsproces worden ook de opvoeders betrokken, die activiteiten begeleiden en toezicht houden, maar tot wie je je ook kunt wenden voor de aankoop of huur van schoolboeken, verloren voorwerpen, aanvraag studiebeurzen of andere schoolgebonden documenten.

 

De schoolverpleegster, mevrouw Verbraekel, helpt je bij ziekte, kwetsuur of ongeval. Als lid van de cel leerlingbegeleiding is zij samen met de schoolarts ook het aanspreekpunt m.b.t. gezondheid en welbevinden.